Vrijwaringsclausule

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende dat hij / zij de aanwijzingen, voorwaarden en beslissingen van de organisator 402Automotive.com accepteert en zal opvolgen. Tevens verklaart ondergetekende alle veiligheidsreglementen Time Attack te hebben gelezen en begrepen.

 

Ondergetekende verklaart 402Automotive.com, de aan haar gelieerde partijen en haar/hun bestuursleden en medewerkers te zullen vrijwaren voor alle schadeclaims van welke aard dan ook. Hieronder vallen nadrukkelijk ook claims van derden die, direct of indirect, voortvloeien uit enig doen of nalaten van ondergetekende.

 

Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat deelname aan trainingen en/of races en/of demonstraties, dan wel andere activiteiten op de baan, risico’s van schade inhoudt voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden. Ondergetekende neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening. 402Automotive.com, de aan haar gelieerde partijen en haar/hun bestuursleden en medewerkers zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die ondergetekende en/of zijn/haar passagier(s) en/of derden lijdt/lijden, letsel- en immateriële schade daaronder begrepen, uitgezonderd het geval dat de schade te wijten is aan nadrukkelijk aanwijsbare opzet of grove schuld van 402Automotive.com.

 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij ermee bekend is dat het verboden is om onder de invloed van drank, drugs en reactievermogen beïnvloedende medicijnen deel te nemen aan deze activiteit. Mocht bij een ongeval of andere schadeveroorzakende omstandigheid blijken dat ondergetekende desondanks gebruik heeft gemaakt van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen, dan zal alle schade die 402Automotive.com, de aan haar gelieerde partijen en haar/hun bestuursleden en medewerkers terzake lijdt/lijden, worden verhaald op ondergetekende.

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer/-neemster, die geen eigenaar/eigenares is van de bij de training gebruikte auto, dat het hem/haar is toegestaan van deze auto gebruik te maken en daarvoor alle mogelijke gevolgen, als betrof het een eigenaar/deelnemer, te aanvaarden.

 

Voor zover de organisatie aansprakelijk gesteld wordt voor schade van welke aard dan ook, zal de organisatie deze schade zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk verhalen op de deelnemer die deze schade veroorzaakt heeft.

 

Deze voorwaarde geldt alleen voor Circuit Park Zandvoort: Door het tekenen van de vrijwaring, alvorens de deelnemer het circuit betreedt, stemt deze in dat alle gevolgen voortkomende uit zijn/haar deelname voor eigen rekening zullen zijn. Hieronder valt o.a. schade toegebracht aan het circuit en/of eigen schade (materialistisch en/of letselschade). De organisatie en het faciliterende circuit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bovenstaande. Schade veroorzaakt aan het circuit wordt zonder tussenkomst van 402 Automotive tussen het circuit en de deelnemer afgehandeld.

Tickets
FOLLOW US:
Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER